Search JIM Advanced Search
Hepatic protective effects of Shenling Baizhu powder, a herbal compound, against inflammatory damage via TLR4/NLRP3 signalling pathway in rats with nonalcoholic fatty liver disease 
Mao-xing Pan, Chui-yang Zheng, Yuan-jun Deng, Kai-rui Tang, Huan Nie, Ji-qian Xie, Dong-dong Liu, Gui-fang Tu, Qin-he Yang, Yu-pei Zhang
Journal of Integrative Medicine . 2021, (5): 428 -438 .  DOI: 10.1016/j.joim.2021.07.004