Search JIM Advanced Search

Traditional Chinese Medicine

Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
Traditional Chinese medicine integrated with chemotherapy for stage IV non-surgical gastric cancer: A retrospective clinical analysis    
Xuan Liu, Li-juan Xiu, Jian-peng Jiao, Jing Zhao, Ying Zhao, Ye Lu, Jun Shi, Yong-jin Li, Min Ye, Yu-fang Gu, Xiao-wei Wang, Jing-yu Xu, Ci-an Zhang, Yong-ying Liu, Yun Luo, Xiao-qiang Yue
Journal of Integrative Medicine   2017,15(6 ):469 -475. DOI:10.1016/S2095-4964(17)60377-7
Abstract  (1087
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Prospects of a comprehensive evaluation system for traditional Chinese medicine services    
Wen-jie Xu, Ling-tai Wang, Zhi-ping Zhao, Li-ming Zhu, Liang-hua Zu, Qi Zhang, Dan-bo Dou
Journal of Integrative Medicine   2017,15(6 ):426 -432. DOI:10.1016/S2095-4964(17)60364-9
Abstract  (967
ReferenceRelated ArticlesMetrics
A history of standardization in the English translation of traditional Chinese medicine terminology    
Xiao Ye, Hong-xia Zhang
Journal of Integrative Medicine   2017,15(5 ):344 -350. DOI:10.1016/S2095-4964(17)60357-1
Abstract  (991
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Progress in research on the effects of traditional Chinese medicine on the tumor microenvironment    
Wan-fu Lin, Jian-ying Lu, Bin-bin Cheng, Chang-quan Ling
Journal of Integrative Medicine   2017,15(4 ):282 -287. DOI:10.1016/S2095-4964(17)60345-5
Abstract  (1016
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Identification and classification of traditional Chinese medicine syndrome types among senior patients with vascular mild cognitive impairment using latent tree analysis    
Chen Fu, Nevin Lianwen Zhang, Bao-xin Chen, Zhou Rong Chen, Xiang Lan Jin, Rong-juan Guo, Zhi-gang Chen, Yun-ling Zhang
Journal of Integrative Medicine   2017,15(3 ):186 -200. DOI:10.1016/S2095-4964(17)60335-2
Abstract  (980
ReferenceRelated ArticlesMetrics
A data-driven method for syndrome type identification and classification in traditional Chinese medicine    
Nevin Lianwen Zhang, Chen Fu, Teng Fei Liu, Bao-xin Chen, Kin Man Poon, Pei Xian Chen, Yunling Zhang
Journal of Integrative Medicine   2017,15(2 ):110 -123. DOI:10.1016/S2095-4964(17)60328-5
Abstract  (991
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Effectiveness of co-treatment with traditional Chinese medicine and letrozole for polycystic ovary syndrome: A meta-analysis    
Qian-wen Ma, Yong Tan
Journal of Integrative Medicine   2017,15(2 ):95 -101. DOI:10.1016/S2095-4964(17)60320-0
Abstract  (1047
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Traditional Chinese medicine wrist pulse-taking is associated with pulse waveform analysis and hemodynamics in hypertension    
Nathalia Gomes Ribeiro de Moura, Ivan Cordovil, Arthurde Sá Ferreira
Journal of Integrative Medicine   2016,14(2 ):100 -113. DOI:10.1016/S2095-4964(16)60233-9
Abstract  (1059
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Traditional Chinese medicine in the UK in the past forty years: An interview with Professor Bo-ying Ma    
Xiao Ye
Journal of Integrative Medicine   2016,14(2 ):77 -83. DOI:10.1016/S2095-4964(16)60234-0
Abstract  (1053
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Research advances in traditional Chinese medicine syndromes in cancer patients    
Qing Ji, Yun-quan Luo, Wen-hai Wang, Xuan Liu, Qi Li, Shi-bing Su
Journal of Integrative Medicine   2016,14(1 ):12 -21. DOI:10.1016/S2095-4964(16)60237-6
Abstract  (1190
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Comparison of traditional Chinese medicine education between mainland China and Australia—A case study    
Ji Chen, Bertrand Loyeung, Chris Zaslawski, Fan-rong Liang, Wei-hong Li
Journal of Integrative Medicine   2016,14(4 ):291 -296. DOI:10.1016/S2095-4964(16)60259-5
Abstract  (969
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Traditional Chinese medicine in psychiatry: The fruit-basket-problem    
Peggy Bosch, Peter de Rover, Sujung Yeo, Sook-Hyun Lee, Sabina Lim, Maurits van den Noort
Journal of Integrative Medicine   2016,14(4 ):239 -240. DOI:10.1016/S2095-4964(16)60258-3
Abstract  (992
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Integration of traditional Chinese medicine and Western medicine in the era of precision medicine    
Wen-jian Wang, Teng Zhang
Journal of Integrative Medicine   2017,15(1 ):1 -7. DOI:10.1016/S2095-4964(17)60314-5
Abstract  (1116
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Clinical research of traditional Chinese medicine in treatment of toxic and adverse reactions of radiotherapy for malignant tumor: current status    
Su-fang Zhang, Xiao-cui Wang, Zhe Chen
Journal of Chinese Integrative Medicine   2007,5(4 ):470 -747. DOI:10.3736/jcim20070423
Abstract  (975 HTML0 PDF(pc) (1120KB)(116
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Research advances on the usage of traditional Chinese medicine for neuroprotection in glaucoma    
Xue-song Mi, Jing-xiang Zhong, Raymond Chuen-Chung Chang, Kwok-Fai So
Journal of Chinese Integrative Medicine   2013,11(4 ):233 -240. DOI:10.3736/jintegrmed2013037
Abstract  (1086 HTML0
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Promoting integrative medicine by computerization of traditional Chinese medicine for scientific research and clinical practice: The SuiteTCM Project    
Arthur de Sá Ferreira
Journal of Chinese Integrative Medicine   2013,11(2 ):135 -139. DOI:10.3736/jintegrmed2013013
Abstract  (1040 HTML0
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Self-criticism on the English translation of traditional Chinese medicine    
Zhao-guo Li
Journal of Chinese Integrative Medicine   2007,5(5 ):598 -603. DOI:10.3736/jcim20070528
Abstract  (898 HTML0 PDF(pc) (1137KB)(126
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Serum proteomics study of chronic gastritis with dampness syndrome in traditional Chinese medicine    
Yi-qin Wang, Fu-feng Li, Wen-jing Wang, Li-yu Zhao, Li Guo, Hui-fang Wang
Journal of Chinese Integrative Medicine   2007,5(5 ):514 -516. DOI:10.3736/jcim20070507
Abstract  (956 HTML1 PDF(pc) (1155KB)(173
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Multifactor analysis of syndrome differentiation in traditional Chinese medicine and clinical correlative factors in gastric cancer    
Li Tao, Jin-kun Yang
Journal of Chinese Integrative Medicine   2007,5(5 ):510 -513. DOI:10.3736/jcim20070506
Abstract  (975 HTML0 PDF(pc) (1115KB)(99
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Visceral syndrome differentiation in traditional Chinese medicine and the changes of nutrition status or blood gas analysis in patients with chronic obstructive pulmonary disease    
Bing Mao, Wen Li, Wen-qiong Liang
Journal of Chinese Integrative Medicine   2007,5(5 ):506 -509. DOI:10.3736/jcim20070505
Abstract  (968 HTML0 PDF(pc) (1123KB)(87
ReferenceRelated ArticlesMetrics
An evaluation method for analysis of correlation between traditional Chinese medicine syndrome and seasonal changes of weather based on information entropy    
Ji-jia Sun, Jian Jiang, Lei-lei Zhu, Yue-qiu Gao, Shi-bin Su
Journal of Chinese Integrative Medicine   2007,5(5 ):502 -505. DOI:10.3736/jcim20070504
Abstract  (953 HTML0 PDF(pc) (1118KB)(78
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Changeable and unchangeable factors in translation of traditional Chinese medicine: Variability of context and meaning    
Chuan-yue Niu
Journal of Chinese Integrative Medicine   2006,4(2 ):215 -220. DOI:10.3736/jcim20060223
Abstract  (926 HTML1 PDF(pc) (389KB)(141
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Progress in experimental study on inhibitory effect of traditional Chinese medicine on liver fibrosis    
Bin Zhang​, Lin-tai Wang​
Journal of Chinese Integrative Medicine   2006,4(2 ):206 -210. DOI:10.3736/jcim20060221
Abstract  (911 HTML1 PDF(pc) (93KB)(119
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Philosophical pondering upon merging traditional Chinese medicine into systemic medicine    
Ke Liang, Zhi-jun Shu
Journal of Chinese Integrative Medicine   2006,4(2 ):137 -139. DOI:10.3736/jcim20060206
Abstract  (933 HTML0 PDF(pc) (55KB)(66
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Methodological thoughts about research of standardized clinical protocols of traditional Chinese medicine    
Ai-ping Lv​, Qing-lin Zha​, Zhi-bin Zhang​
Journal of Chinese Integrative Medicine   2006,4(2 ):117 -119. DOI:10.3736/jcim20060203
Abstract  (921 HTML0 PDF(pc) (54KB)(59
ReferenceRelated ArticlesMetrics
English translation of the term "shu" in traditional Chinese medicine    
Ji-chang Jiang, Eberhardt Megan, Xian-ming Fang
Journal of Chinese Integrative Medicine   2007,5(6 ):715 -717. DOI:10.3736/jcim20070624
Abstract  (955 HTML1 PDF(pc) (1099KB)(89
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Transliteration in English translation of traditional Chinese medicine    
Zhao-guo Li, Xiang-min Li
Journal of Chinese Integrative Medicine   2007,5(6 ):712 -714. DOI:10.3736/jcim20070623
Abstract  (972 HTML1 PDF(pc) (1096KB)(297
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Treatment effectiveness of traditional Chinese medicine for different types of absence seizures    
xin-lin Yang, Hai-ying Fan, Xiao-hang Hu
Journal of Chinese Integrative Medicine   2007,5(6 ):692 -694. DOI:10.3736/jcim20070618
Abstract  (909 HTML0 PDF(pc) (1095KB)(259
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Establishment of Caco-2 cell monolayer model and standard operation procedure for assessing intestinal absorption of chemical components of traditional Chinese medicine    
Xiu-wei Yang, Xiao-da Yang, Ying Wang, Lian Ma, Yue Zhang, Xiao-gai Yang, Kui Wang
Journal of Chinese Integrative Medicine   2007,5(6 ):634 -641. DOI:10.3736/jcim20070607
Abstract  (1253 HTML9 PDF(pc) (1445KB)(403
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Relationship between syndrome differentiation of traditional Chinese medicine and vascular endothelial function in patients with diabetic arterial occlusion of lower extremities    
Lian-qing Sun, Yan Yang, Wei Zheng
Journal of Chinese Integrative Medicine   2007,5(6 ):621 -624. DOI:10.3736/jcim20070604
Abstract  (924 HTML3 PDF(pc) (1104KB)(80
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
The roles of traditional Chinese medicine in gene therapy    
Chang-quan Ling​, Li-na Wang, Yuan Wang​, Yuan-hui Zhang​, Zi-fei Yin, Meng Wang​, Chen Ling​
Journal of Integrative Medicine   2014,12(2 ):67 -75. DOI:10.1016/S2095-4964(14)60019-4
Abstract  (1101 HTML1 PDF(pc) (572KB)(93
ReferenceRelated ArticlesMetrics
The role of central nervous system on hypoglycemia and the feasibility of the brain theory in traditional Chinese medicine on treatment of diabetes mellitus    
Hai-li Jiang, Jing-jing Ni, Wei-fei Zhang, Wen-jin Huang​, Ming-yue Zhou​, Wen-jun Sha​, Jun-yan Li​, Fu-feng Li​, Zhu Ting​​, Xin Xia, Jun Zhang​, Yuan-dong Shen​, Li-gang Zhou​
Journal of Integrative Medicine   2014,12(1 ):1 -6. DOI:10.1016/S2095-4964(14)60008-X
Abstract  (999 HTML1 PDF(pc) (837KB)(138
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Distribution characteristics of traditional Chinese medicine syndromes and their elements in people with subhealth fatigue    
Tian-fang Wang, Jia-jia Wang, Xiao-lin Xue, Ping Han, Ya-jing Zhang, , Guan-ru Li, Xiu-yan Wu, Yan Zhao, Li-long Tang, Yu-yue Liu, Cong-lu Sui, Chen Fu, Yong-mei Shang, Bo Zhou
Journal of Chinese Integrative Medicine   2010,8(3 ):220 -223. DOI:10.3736/jcim20100304
Abstract  (966 HTML8 PDF(pc) (920KB)(61
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Thread-dragging and pad pressure therapy in traditional Chinese medicine for treatment of pilonidal sinus: A case report    
Jin-gen Lu, Chen Wang, Yong-qing Cao, Yi-bo Yao
Journal of Chinese Integrative Medicine   2011,9(1 ):36 -37. DOI:10.3736/jcim20110107
Abstract  (1219 HTML38 PDF(pc) (546KB)(123
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
The use of a structured questionnaire to study stagnation syndrome in traditional Chinese medicine among adults living in community    
Siu-man Ng, C.T. Ted Fong
Journal of Chinese Integrative Medicine   2011,9(1 ):22 -28. DOI:10.3736/jcim20110105
Abstract  (959 HTML3 PDF(pc) (1155KB)(85
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Clinical evaluation of the efficacy of external therapies of traditional Chinese medicine in treatment of cancer pain    
Shi-jie Zhu , Li-qun Jia, Pei-wen Li
Journal of Chinese Integrative Medicine   2011,9(1 ):11 -14. DOI:10.3736/jcim20110103
Abstract  (982 HTML2 PDF(pc) (746KB)(129
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Mathematical modeling of sign-and-symptom-oriented diagnostic procedure in traditional Chinese medicine based on the analytic hierarchy process: Indications of Guizhi Decoction and its varieties in the Shanghanlun    
Da-wei Pan, Li-guo Chen
Journal of Chinese Integrative Medicine   2011,9(4 ):354 -360. DOI:10.3736/jcim20110402
Abstract  (949 HTML2 PDF(pc) (1123KB)(146
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Thinking on English translation of traditional Chinese Medicine    
Chuan-yue Niu
Journal of Chinese Integrative Medicine   2007,5(2 ):220 -222. DOI:10.3736/jcim20070227
Abstract  (917 HTML3 PDF(pc) (417KB)(121
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Treatment of chronic skin ulcers with traditional Chinese medicine: a report of five cases    
Hua-fa Que, Yun-fei Wang, Liang Shen, Yong-ling Wang, Han-jun Tang
Journal of Chinese Integrative Medicine   2007,5(2 ):204 -207. DOI:10.3736/jcim20070223
Abstract  (951 HTML1 PDF(pc) (499KB)(85
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Breast cancer pathogenesis of stagnation of phlegm, poison and blood stasis: rationale and clinical application in traditional Chinese medicine    
Sheng Liu, Yong-qiang Hua, Zhen-ping Sun, Song Tan, De-ming Lu
Journal of Chinese Integrative Medicine   2007,5(2 ):122 -125. DOI:10.3736/jcim20070203
Abstract  (955 HTML5 PDF(pc) (390KB)(78
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Foundation and application of aggregation syndrome theory in traditional Chinese medicine    
Wen-jian Wang
Journal of Chinese Integrative Medicine   2007,5(2 ):111 -114. DOI:10.3736/jcim20070201
Abstract  (938 HTML1 PDF(pc) (403KB)(65
ReferenceRelated ArticlesMetrics
A cognitive interpretation of diachronic difference in translating traditional Chinese medicine terminology into English: a conceptual integration perspective    
JM Zeng
Journal of Chinese Integrative Medicine   2010,8(9 ):896 -900. DOI:10.3736/jcim20100916
Abstract  (985 HTML2 PDF(pc) (1000KB)(65
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Comparative study on hypoglycemic effects of different traditional Chinese medicine treatments in rats with diabetes mellitus induced by alloxan    
Jing Wang, Qing Wang, Zhen-zhen Wang, Zhuo Feng, Shao-yun Liu, Qi-qi Zhang, Qi-wen Cai, Jing-juan Pan
Journal of Chinese Integrative Medicine   2010,8(8 ):781 -784. DOI:10.3736/jcim20100809
Abstract  (993 HTML1 PDF(pc) (797KB)(48
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Investigative strategy for research on biological basis of traditional Chinese medicine syndrome: feature selection-based data mining methods    
Jian-xin Chen, Hui-hui Zhao, Wei Wang
Journal of Chinese Integrative Medicine   2010,8(8 ):747 -749. DOI:10.3736/jcim20100803
Abstract  (955 HTML1 PDF(pc) (783KB)(89
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Feature extraction and recognition of traditional Chinese medicine pulse based on hemodynamic principles    
Rui Guo , Yi-qing Wang, Hai-xia Yan, Fu-feng Li , Jian-jun Yan, Zhao-xia Xu, Guo-ping Liu
Journal of Chinese Integrative Medicine   2010,8(8 ):742 -746. DOI:10.3736/jcim20100802
Abstract  (994 HTML7 PDF(pc) (1048KB)(177
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Application of voice signal collection and analysis in traditional Chinese medicine syndrome differentiation of deficiency and excess    
Chun-feng Chen, Yi-qin Wang, Jian-jun Yan, Yong Shen, Ling-yun Chen
Journal of Chinese Integrative Medicine   2010,8(10 ):944 -948. DOI:10.3736/jcim20101005
Abstract  (966 HTML1 PDF(pc) (1020KB)(129
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
A qualitative study of exploring the therapeutic components of traditional Chinese medicine as a complex intervention through grounded theory    
He Yu , Jian-Ping Liu
Journal of Chinese Integrative Medicine   2010,8(10 ):928 -943. DOI:10.3736/jcim20101004
Abstract  (1066 HTML7 PDF(pc) (3003KB)(73
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Methodology study of classification algorithm in traditional Chinese medicine syndrome study    
Min Zhou , Na Chu, Jie Li
Journal of Chinese Integrative Medicine   2010,8(10 ):911 -916. DOI:10.3736/jcim20101002
Abstract  (965 HTML1 PDF(pc) (1230KB)(258
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Progress in research of traditional Chinese medicine in inducing differentiation of human hepatoma cells    
Xiao-yan Mu, Ai-guang Zhao
Journal of Chinese Integrative Medicine   2007,5(1 ):92 -96. DOI:10.3736/jcim20070119
Abstract  (941 HTML1 PDF(pc) (1146KB)(63
ReferenceRelated ArticlesMetrics
An experimental serum pharmacological study on an application method in traditional Chinese medicine for treatment and prevention of asthma    
Hui-feng Shen, Yi-qun Li, Ruo-min Jin, He Li, Liang Min
Journal of Chinese Integrative Medicine   2007,5(1 ):70 -73. DOI:10.3736/jcim20070114
Abstract  (999 HTML9 PDF(pc) (1141KB)(65
ReferenceRelated ArticlesMetrics