Search JIM Advanced Search
Highlight Articles

Blinding assessment in clinical trials of traditional Chinese medicine: Exploratory principles and protocol

Xiao-cong Wang, Xiao-yu Liu, Kang-le Shi, Qing-gang Meng, Yue-fan Yu, Shi-yao Wang, Juan Wang, Chang Qu, Cong Lei, Xin-ping Yu
Journal of Integrative Medicine, 2023,21 (6): 528-536

The role and advantage of traditional Chinese medicine in the prevention and treatment of COVID-19

Ming Huang, Yao-yuan Liu, Ke Xiong, Feng-wen Yang, Xin-yao Jin, Zhao-qi Wang, Jun-hua Zhang, Bo-li Zhang
Journal of Integrative Medicine, 2023,21 (5): 407-412

Clinical evidence of three traditional Chinese medicine drugs and three herbal formulas for COVID-19: A systematic review and meta-analysis of the Chinese population

Liang-zhen You, Qian-qian Dai, Xiao-ying Zhong, Dong-dong Yu, He-rong Cui, Yi-fan Kong, Meng-zhu Zhao, Xin-yi Zhang, Qian-qian Xu, Zhi-yue Guan, Xu-xu Wei, Xue-cheng Zhang, Song-jie Han, Wen-jing Liu, Zhao Chen, Xiao-yu Zhang, Chen Zhao, Ying-hui Jin, Hong-cai Shang
Journal of Integrative Medicine, 2023,21 (5): 441-454
ISSN 2095-4964
CN 31-2083/R

Editors-in-Chief:
Changquan Ling, Shanghai, China
Lixing Lao, Virginia, USA
Frequency: 6 issues per year
Publisher: Science Press, China

Full text is available also online at

    JIM is indexed in:

New Information
Impact Factor
Language Polishing
The Honor of the Journal
Visit
Total Visits: Day Visit: online: