Search JIM Advanced Search
Highlight Articles

Chinese herbal medicine for COVID-19: Current evidence with systematic review and meta-analysis

Arthur Yin Fan, Sherman Gu, Sarah Faggert Alemi, Research Group for Evidence-based Chinese Medicine
Journal of Integrative Medicine, 0, (): 1-

Diagnosis and treatment of novel coronavirus infectious pneumonia based on the theory of traditional Chinese medicine

Shi-xin Wang, Yan Wang, Yu-bao Lu, Jie-yun Li, Yu-jun Song, Munkhtuya Nyamgerelt, Xue-xi Wang
Journal of Integrative Medicine, 0, (): 1-18

Active constituents and mechanisms of Respiratory Detox Shot, a traditional Chinese medicine prescription, for COVID-19 control and prevention: network-molecular docking-LC-MSE analysis

Zi-jia Zhang, Wen-yong Wu, Jin-jun Hou, Lin-lin Zhang, Fei-fei Li, Lei Gao, Xing-dong Wu, Jing-ying Shi, Rong Zhang, Hua-li Long, Min Lei, Wan-ying Wu, De-an Guo, Kai-xian Chen, Lewis A. Hofmann, Zhonghua Ci
Journal of Integrative Medicine, 2020,18 (3): 229-241
ISSN 2095-4964
CN 31-2083/R

Editors-in-Chief:
Lixing Lao, Virginia, USA
Frequency: 6 issues per year
Publisher: Science Press, China

Full text is available also online at

    JIM is indexed in:

New Information
Impact Factor
Language Polishing
The Honor of the Journal