Search JIM Advanced Search
Highlight Articles

An overview of the anti-SARS-CoV-2 properties of Artemisia annua, its antiviral action, protein-associated mechanisms, and repurposing for COVID-19 treatment

Andréa D. Fuzimoto
Journal of Integrative Medicine, 2021,19 (5): 375-388

Efficacy and safety of Shenyankangfu Tablet, a Chinese patent medicine, for primary glomerulonephritis: A multicenter randomized controlled trial

Jie Wu, Shu-wei Duan, Hong-tao Yang, Yue-yi Deng, Wei Li, Ya-ni He, Zhao-hui Ni, Yong-li Zhan, Shan Lin, Zhi-yong Guo, Jun Zhu, Jing-ai Fang, Xu-sheng Liu, Li-hua Wang, Rong Wang, Nian-song Wang, Xiao-hong Cheng, Li-qun He, Ping Luo, Shi-ren Sun s, Ji-feng Sun, Ai-ping Yin, Geng-ru Jiang, Hong-yu Chen, Wen-hu Liu, Hong-li Lin, Meng Liang, Lu Ma, Ming Chen, Li-qun Song, Jian Chen, Qing Zhu, Chang-ying Xing, Yun Li, Ji-ning Gao, Rong-shan Li, Ying Li, Hao Zhang, Ying Lu, Qiao-ling Zhou, Jun-zhou Fu, Qiang He, Guang-yan Cai, Xiang-mei Chen
Journal of Integrative Medicine, 2021,19 (2): 111-119

Effects of Tanreqing Capsule on the negative conversion time of nucleic acid in patients with COVID-19: A retrospective cohort study

Xing Zhang, YanXue, Xuan Chen, Jia-min, Wu, Zi-jian Su, Meng Sun, Lu-jiong Liu, Yi-bao Zhang, Yi-le Zhang, Gui-hua Xu, Miao-yan Shi, Xiu-ming Song, Yun-fei Lu, Xiao-rong Chen, Wei Zhang, Qi Chen
Journal of Integrative Medicine, 2021,19 (1): 36-41
ISSN 2095-4964
CN 31-2083/R

Editors-in-Chief:
Lixing Lao, Virginia, USA
Frequency: 6 issues per year
Publisher: Science Press, China

Full text is available also online at

    JIM is indexed in:

New Information
Impact Factor
Language Polishing
The Honor of the Journal
Visit
Total Visits: Day Visit: online: