Search JIM Advanced Search
Highlight Articles

Clinical practice guideline for acupuncture and moxibustion: Female urinary incontinence

Chao Yang, Shan-ze Wang, Sheng Chen, Shuo Du, Guan-qun Wang, Wei Guo, Xiao-long Xie, Bi-hui Peng, Shi-hao Du, Ji-ping Zhao
Journal of Integrative Medicine, 2024,22 (3): 258-269

Clinical practice guideline for acupuncture and moxibustion: Allergic rhinitis

Shi-hao Du, Sheng Chen, Shan-ze Wang, Guan-qun Wang, Shuo Du, Wei Guo, Xiao-long Xie, Bi-hui Peng, Chao Yang, Ji-ping Zhao
Journal of Integrative Medicine, 2024,22 (3): 245-257

Blinding assessment in clinical trials of traditional Chinese medicine: Exploratory principles and protocol

Xiao-cong Wang, Xiao-yu Liu, Kang-le Shi, Qing-gang Meng, Yue-fan Yu, Shi-yao Wang, Juan Wang, Chang Qu, Cong Lei, Xin-ping Yu
Journal of Integrative Medicine, 2023,21 (6): 528-536
ISSN 2095-4964
CN 31-2083/R

Editors-in-Chief:
Changquan Ling, Shanghai, China
Lixing Lao, Virginia, USA
Frequency: 6 issues per year
Publisher: Science Press, China

Full text is available also online at

    JIM is indexed in:

New Information
Impact Factor
Language Polishing
The Honor of the Journal
Visit
Total Visits: Day Visit: online: