Search JIM Advanced Search
Antiplatelet and myocardial protective effect of shexiang tongxin dropping pill in patients undergoing percutaneous coronary intervention: A randomized controlled trial
Yan-jun Lin, Kun-li Jiao, Bo Liu, Lu Fang, Shu Meng
Journal of Integrative Medicine . 2022, (2): 126 -134 .  DOI: 10.1016/j.joim.2022.01.001