Search JIM Advanced Search
Ziyin Huatan Recipe, a Chinese herbal compound, inhibits migration and invasion of gastric cancer by upregulating RUNX3 expression
Shang-jin Song, Xuan Liu, Qing Ji, Da-zhi Sun, Li-juan Xiu, Jing-yu Xu, Xiao-qiang Yue
Journal of Integrative Medicine . 2022, (4): 355 -364 .  DOI: 10.1016/j.joim.2022.02.006