Search JIM Advanced Search
Ethanol extract of Herpetospermum caudigerum Wall ameliorates psoriasis-like skin inflammation and promotes degradation of keratinocyte-derived ICAM-1 and CXCL9
Ya Zhong, Bo-wen Zhang, Jin-tao Li, Xin Zeng, Jun-xia Pei, Ya-mei Zhang, Yi-xi Yang, Fu-lun Li, Yu Deng, Qi Zhao
Journal of Integrative Medicine . 2023, (6): 584 -592 .  DOI: 10.1016/j.joim.2023.11.004