Search JIM Advanced Search

Journal of Integrative Medicine ›› 2021, Vol. 19 ›› Issue (5): 467-468.doi: 10.1016/j.joim.2021.07.002

• Case Report • Previous Articles    

Parkinson's disease, heart disease and propolis consumption

Fulvio A. Scorza a,b, Antonio-Carlos G. de Almeida b,c, Carla A. Scorza a,b, Ana C. Fiorini b,d,e, Josef Finsterer f   

 1. a Disciplina de Neurociência, Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo (EPM/UNIFESP), São Paulo, SP 04021-001, Brazil
  b Centro de Neurociências e Saúde da Mulher, Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo (EPM/UNIFESP), São Paulo, SP, 04021-001, Brazil
  c Departamento de Engenharia de Biossistemas, Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), São João del-Rei, MG, 36307-352, Brazil
  d Departamento de Fonoaudiologia, Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo (EPM/UNIFESP), São Paulo, SP, 04021-001, Brazil
  e Brazil-Programa de Estudos Pós-Graduado em Fonoaudiologia, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), São Paulo, SP, 04021-001, Brazil
  f Klinikum Landstrasse, Messerli Institute, Vienna 1210, Austria
 • Received:2021-07-02 Accepted:2021-07-12 Online:2021-09-15 Published:2021-07-22
 • Contact: Fulvio A. Scorza E-mail:scorza@unifesp.br
No related articles found!
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
[1] Hao Li, Ming-jiang Yao, Wen-ming Zhao, Jie Guan, Lin-lin Cai, Ling Cui. A randomized, controlled, double-blind trial of Huannao Yicong capsule in senile patients with mild cognitive impairment. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(1): 25-31
[2] Yi-ting He, Qing-lin Zha, Jian-ping Yu, Yong Tan, Cheng Lu, Ai-ping Lv. Principal factor analysis of symptoms of rheumatoid arthritis and their correlations with efficacy of traditional Chinese medicine and Western medicine. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(1): 32-36
[3] Jun Cai, Hua Wang, Sheng Zhou, Bin Wu, Hua-rong Song, Zheng-rong Xuan. Effect of Sijunzi Decoction and enteral nutrition on T-cell subsets and nutritional status in patients with gastric cancer after operation: A randomized controlled trial. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(1): 37-40
[4] Xue-mei Liu, Qi-fu Huang, Yun-ling Zhang, Jin-li Lou, Hong-sheng Liu, Hong Zheng. Effects of Tribulus terrestris L. saponion on apoptosis of cortical neurons induced by hypoxia-reoxygenation in rats. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(1): 45-50
[5] Zhi-chun Jin. Problems in establishing clinical guideline for integrated traditional Chinese and Western medicine. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(1): 5-8
[6] SUN Ming-yu, ZUO Jian, DUAN Ji-feng, HAN Jun, FAN Shi-ming, ZHANG Wei, ZHU Li-fang, YAO Ming-hui. Antitumor activities of kushen flavonoids in vivo and in vitro. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(1): 51-59
[7] Wei Zhang, Xiang-feng Lu, Xiao-mei Zhang, Jian-jun Wu, Liang-duo Jiang. A rat model of pulmonary fibrosis induced by infusing bleomycin quickly through tracheal intubation. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(1): 60-67
[8] Min Cheng, Qiong Feng, Shu-wen Qian, Hui Gao, Cui-qing Zhu. Preliminary assay of p-amyloid binding elements in heart-beneficial recipe. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(1): 68-72
[9] A-gao Zhou, Yong Zhang, Gang Kui, De-Yun Kong, Hai-liang Ge, Qiu-hua Ren, Jia-rong Dong, Sheng Hong, Xu-ming Mao, Yin Wang, Hui-zheng Zhang, Shu-jun Wang. Influence of traditional Chinese compound recipes with different efficacy on body weight, tumor weight and immune function in H22 cancer-bearing mice. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(1): 77-82
[10] Li Zhou, Hong-xing Zhang, Ling-guang Liu, Wen-jun Wan. Effect of electro-acupuncture at Fenglong (GV 16) on nitric oxide and endothelin in rats with hyperlipidemia. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(1): 89-92