Search JIM Advanced Search

Journal of Chinese Integrative Medicine ›› 2008, Vol. 6 ›› Issue (12): 1324-1324.

• Global Views • Previous Articles    

An introduction to Journal of Alternative and Complementary Medicine

Xiao-qian Li, Qing-hui Zhou   

  • Online:2008-12-20 Published:2008-12-15
No related articles found!
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
[1] Yi-ting He, Qing-lin Zha, Jian-ping Yu, Yong Tan, Cheng Lu, Ai-ping Lv. Principal factor analysis of symptoms of rheumatoid arthritis and their correlations with efficacy of traditional Chinese medicine and Western medicine. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(1): 32-36
[2] Dong Yang, Yong-ping Du, Qing Shen, Wei Chen, Yan Yu, Guang-lei Chen. Expression of alpha-smooth muscle actin in renal tubulointerstitium in patients with kidney collateral stasis. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(1): 41-44
[3] Xi Lin, Jian-ping Liu. Tai chi for treating rheumatoid arthritis. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(1): 82
[4] Guo-hong Yuan, Xiao-jing Pang, He-chao Ma. Synergic effects of Danggui Buxue Decoction in reducing toxicity of cytoxan in tumor-bearing mice. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(1): 83-88
[5] Ning-qun Wang, Liang-duo Jiang, Zong-xing Li. Research progress in asthma-related quality of life. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(1): 93-97
[6] Jing-yuan Mao, Chang-xiao Liu, Heng-he Wang, Guang-li Wei , Zhen-peng Zhang, Jie Xing, Wang Xian liang , Ying-fei Bi . Effects of Shenmai Injection on serum concentration and pharmacokinetics of digoxin in dogs with heart failure. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2010, 8(11): 1070-1074
[7] Zhi-mei Wang, Bin Zhang. A study on translation of ellipses in Huangdi Neijing from perspective of hermeneutic theory. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2010, 8(11): 1097-1100
[8] Yuan-jie Wu , Zhao-hui Fang , Shu-guo Zheng , Yuan-bo Wu , Ai-hua Fan. Effects of Chinese herbal medicine Danzhi Jiangtang Capsule and exercise on JNK signaling pathway in pancreatic tissues of diabetic rats. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2012, 10(11): 1279-1285
[9] Samadder Asmita, Das Jayeeta, Das Sreemanti, Biswas Raktim, Rahman Khuda-Bukhsh Anisur. Ameliorative potentials of Syzygium jambolanum extract against arsenic-induced stress in L6 cells in vitro. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2012, 10(11): 1293-1302
[10] Ji Chen, Qin Pan, Li-shuang Ye, Jia-ling Huang. English translation of cultural aspects of the titles of traditional Chinese medicine classics based on the skopos theory. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2012, 10(11): 1316-1320