Search JIM Advanced Search

Journal of Chinese Integrative Medicine ›› 2011, Vol. 9 ›› Issue (5): 465-467.doi: 10.3736/jcim20110501

• Editorial •     Next Articles

Consensus on the Development of Integrative Medicine

2011 Shanghai International Integrative Medicine Conference   

  • Received:2011-04-13 Accepted:2011-04-14 Online:2011-05-20 Published:2011-05-15
No related articles found!
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
[1] Jun Hu, Jian-ping Liu. Non-invasive physical treatments for chronic/recurrent headache. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(1): 31
[2] Dong Yang, Yong-ping Du, Qing Shen, Wei Chen, Yan Yu, Guang-lei Chen. Expression of alpha-smooth muscle actin in renal tubulointerstitium in patients with kidney collateral stasis. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(1): 41-44
[3] Jin-zhou Tian, Jing Shi, Xin-qing Zhang, Qi Bi, Xin Ma, Zhi-liang Wang, Xiao-bin Li, Shu-li Shen, Lin Li, Zhen-yun Wu, Li-yan Fang, Xiao-dong Zhao, Ying-chun Miao, Peng-wen Wang, Ying Ren, Jun-xiang Yin, Yong-yan Wang, Beijing United Study Group on MCI of the Capital Foundation of Medical Developments. Guiding principles of clinical research on mild cognitive impairment (protocol). Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(1): 9-14
[4] Daniel Weber, Janelle M Wheat, Geoffrey M Currie. Inflammation and cancer: Tumor initiation, progression and metastasis,and Chinese botanical medicines. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2010, 8(11): 1006-1013
[5] Yuan-jie Wu , Zhao-hui Fang , Shu-guo Zheng , Yuan-bo Wu , Ai-hua Fan. Effects of Chinese herbal medicine Danzhi Jiangtang Capsule and exercise on JNK signaling pathway in pancreatic tissues of diabetic rats. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2012, 10(11): 1279-1285
[6] Samadder Asmita, Das Jayeeta, Das Sreemanti, Biswas Raktim, Rahman Khuda-Bukhsh Anisur. Ameliorative potentials of Syzygium jambolanum extract against arsenic-induced stress in L6 cells in vitro. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2012, 10(11): 1293-1302
[7] Ji Chen, Qin Pan, Li-shuang Ye, Jia-ling Huang. English translation of cultural aspects of the titles of traditional Chinese medicine classics based on the skopos theory. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2012, 10(11): 1316-1320
[8] Peng-fei Gao, Kenji Watanabe. Introduction of the World Health Organization project of the International Classification of Traditional Medicine. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2011, 9(11): 1161-1164
[9] Yi Chen, Wen-jian Wang. Relationships between insulin resistant and hypertension and traditional Chinese medicine intervention. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2010, 8(12): 1114-1118
[10] Kai Qu, Tian-fang Wang, Yan Zhao, Xiao-lin Xue, Xiu-yan Wu, Hua-liang Deng, Lu Yang, Li-liYu , Hong Yue, Qing-guo Wang. Common syndrome factors of traditional Chinese medicine in chronic renal failure based on the questionnaire investigation among experts. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2010, 8(12): 1147-1152