Search JIM Advanced Search

Journal of Chinese Integrative Medicine ›› 2009, Vol. 7 ›› Issue (2): 190-193.

Special Issue: Traditional Chinese Medicine

• Global Views • Previous Articles     Next Articles

Traditional Chinese medicine in France: French Federation of Traditional Chinese Medicine

 Zhen-yi Wang   

  1. Department of Anorectal Surgery, Yueyang Hospital of Integrated Traditional Chinese and Western Medicine,Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, Shanghai 200437, China
  • Received:2008-11-24 Accepted:2008-12-24 Online:2009-02-20 Published:2009-02-15

Key words: Traditional Chinese medicine, Acupuncture and moxibustion, Francedoi: 10.3736/jcim20090220

[1] Wan-jun Guo, Yi Wang, Yu Deng, Lin-yan Cheng, Xin Liu, Ruo-fan Xi, Sheng-jie Zhu, Xin-yi Feng, Liang Hua, Kan Ze, Jian-yong Zhu, Dong-jie Guo, Fu-lun Li. Therapeutic effects of the extract of Sancao Formula, a Chinese herbal compound, on imiquimod-induced psoriasis via cysteine-rich protein 61. Journal of Integrative Medicine, 2022, 20(4): 376-384.
[2] Shang-jin Song, Xuan Liu, Qing Ji, Da-zhi Sun, Li-juan Xiu, Jing-yu Xu, Xiao-qiang Yue. Ziyin Huatan Recipe, a Chinese herbal compound, inhibits migration and invasion of gastric cancer by upregulating RUNX3 expression. Journal of Integrative Medicine, 2022, 20(4): 355-364.
[3] Marisa Casal. Improving the health and treatment success rates of in vitro fertilization patients with traditional chinese medicine: need for more robust evidence and innovative approaches. Journal of Integrative Medicine, 2022, 20(3): 187-192.
[4] Ning Guo, Fei Wu, Mei Wu, Yuan Wang, Qing Lang, Xiao Lin, Yi Feng. Progress in the design and quality control of placeboes for clinical trials of traditional Chinese medicine . Journal of Integrative Medicine, 2022, 20(3): 204-212.
[5] Yan-jun Lin, Kun-li Jiao, Bo Liu, Lu Fang, Shu Meng. Antiplatelet and myocardial protective effect of shexiang tongxin dropping pill in patients undergoing percutaneous coronary intervention: A randomized controlled trial. Journal of Integrative Medicine, 2022, 20(2): 126-134.
[6] Jia-jia Li, Qing Liang, Guang-chun Sun. Traditional Chinese medicine for prevention and treatment of hepatocellular carcinoma: A focus on epithelial-mesenchymal transition. Journal of Integrative Medicine, 2021, 19(6): 469-477.
[7] Rui-jin Qiu, Min Li, Jia-yuan Hu, Jing Chen, Hong-cai Shang. Methods for development of a core outcome set for clinical trials integrating traditional Chinese medicine and Western medicine. Journal of Integrative Medicine, 2021, 19(5): 389-394.
[8] Mao-xing Pan, Chui-yang Zheng, Yuan-jun Deng, Kai-rui Tang, Huan Nie, Ji-qian Xie, Dong-dong Liu, Gui-fang Tu, Qin-he Yang, Yu-pei Zhang. Hepatic protective effects of Shenling Baizhu powder, a herbal compound, against inflammatory damage via TLR4/NLRP3 signalling pathway in rats with nonalcoholic fatty liver disease . Journal of Integrative Medicine, 2021, 19(5): 428-438.
[9] Ning Zhang, Xiao-he Xiao. Integrative medicine in the era of cancer immunotherapy: Challenges and opportunities. Journal of Integrative Medicine, 2021, 19(4): 291-294.
[10] Thomas Efferth, An-long Xu, Roxana Damiescu, Mita Banerjee, Norbert W. Paul, David Y.W. Lee. Can eastern wisdom resolve western epidemics? Traditional chinese medicine therapies and the opioid crisis. Journal of Integrative Medicine, 2021, 19(4): 295-299.
[11] Si-qi Tang, Yun-liang Wang, Zi-ye Xie, Yang Zhang, Yi Guo, Kang-li Gao, Tang-you Mao, Chun-e Xie, Jun-xiang Li, Xiao-yan Gao. Serum metabolic profiling of traditional Chinese medicine syndromes in patients with diarrhea-predominant irritable bowel syndrome. Journal of Integrative Medicine, 2021, 19(3): 274-281.
[12] Miao-yan Shi, Shi-qi Sun, Wei Zhang, Xing Zhang, Gui-hua Xu, Xuan Chen, Zi-jian Su, Xiu-ming Song, Lu-jiong Liu, Yi-bao Zhang, Yi-le Zhang, Meng Sun, Qi Chen, Yan Xue, Hua Lü, Wei-an Yuan, Xiao-rong Chen, Yun-fei Lu. Early therapeutic interventions of traditional Chinese medicine in COVID-19 patients: a retrospective cohort study. Journal of Integrative Medicine, 2021, 19(3): 226-231.
[13] Shu-jun Wei, Qing-man He, Qing Zhang, Kang-hua Fu, Ruo-lan Li, Wei Peng, Yong-xiang Gao. Traditional Chinese medicine is a useful and promising alternative strategy for treatment of Sjogren's syndrome: A review. Journal of Integrative Medicine, 2021, 19(3): 191-202.
[14] Yi Xia, Lu-shao-bo Shi, Jing-hui Chang, Hua-zhang Miao, Dong Wang. Impact of the COVID-19 pandemic on intention to use traditional Chinese medicine: A cross-sectional study based on the theory of planned behavior. Journal of Integrative Medicine, 2021, 19(3): 219-225.
[15] Na Zhi, Qian Mo, Shuo Yang, Yuan-xing Qin, Hao Chen, Zeng-guang Wu, Cai-hong Lan, Jun Zhang, Yin-long Li. Treatment of pulmonary fibrosis in one convalescent patient with corona virus disease 2019 by oral traditional Chinese medicine decoction: A case report. Journal of Integrative Medicine, 2021, 19(2): 185-190.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
[1] Wei-xiong Liang. Problems-solving strategies in clinical treatment guideline for traditional Chinese medicine and integrative medicine. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(1): 1-4
[2] Zhao-guo Li. Discussion on English translation of commonly used sentences in traditional Chinese medicine: part one. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(1): 107-110
[3] Jun Hu, Jian-ping Liu. Non-invasive physical treatments for chronic/recurrent headache. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(1): 31
[4] Xue-mei Liu, Qi-fu Huang, Yun-ling Zhang, Jin-li Lou, Hong-sheng Liu, Hong Zheng. Effects of Tribulus terrestris L. saponion on apoptosis of cortical neurons induced by hypoxia-reoxygenation in rats. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(1): 45-50
[5] . Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals: Writing and editing for biomedical publication (Chinese version, part two). Journal of Chinese Integrative Medicine, 2010, 8(11): 1001-1005
[6] Daniel Weber, Janelle M Wheat, Geoffrey M Currie. Inflammation and cancer: Tumor initiation, progression and metastasis,and Chinese botanical medicines. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2010, 8(11): 1006-1013
[7] Hong Liu , Guo-liang Zhang, Li Shen , Zhen Zeng, Bao-luo Zhou, Cheng-hai Liu, Guang Nie . Application and evaluation of a pseudotyped virus assay for screening herbs for anti-H5Nl avian influenza virus. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2010, 8(11): 1036-1040
[8] Zhao-guo Li . A discussion of English translation of 1995 and 1997 Chinese National Standards of Traditional Chinese Medical Terminologies for Clinical Diagnosis and Treatment. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2010, 8(11): 1090-1096
[9] Rui Jin, Bing Zhang. A complexity analysis of Chinese herbal property theory: the multiple formations of herbal property (Part 1). Journal of Chinese Integrative Medicine, 2012, 10(11): 1198-1205
[10] Hui-min Liu, Xian-bo Wang, Yu-juan Chang, Li-li Gu. Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials of integrative medicine therapy for treatment of chronic severe hepatitis. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2012, 10(11): 1211-1228