Search JIM Advanced Search

Journal of Chinese Integrative Medicine ›› 2004, Vol. 2 ›› Issue (5): 330-332.doi: 10.3736/jcim20040504

• Youth Forum • Previous Articles     Next Articles

Discussion on necessity of introduction of qualitative research into clinical research of tradictional Chinese medicine

Ya-nan Han1(), Dong-bo Fu2   

  1. 1. Department of Traditional Chinese Medicine, Shanghai Municipal Health Bureau, Shanghai 200002, China
    2. School of Public Health, Fudan University, Shanghai 200021, China
  • Received:2004-08-02 Online:2004-09-20 Published:2018-10-20

Currently, the model of the research evaluation system of traditional Chinese medicine (TCM) is set up through imitating that of western medicine. The application of quantitative research to TCM does promote the advance of modernization of TCM, which explore the part of TCM that can be measured in quantitative method. However, TCM has a background of profound philosophy and culture. The priority of TCM can not be expressed through quantitative research alone. On the contrary, qualitative research is more suitable to most research area of TCM. In TCM clinical research, the priority of TCM should be fully explored. It is very significant to set up the effectiveness evaluation system of TCM, especially by applying qualitative research to the diagnosis and the evaluation of treatment results and combining quantitative research.

Key words: qualitative research, quantitative research, traditional Chinese medicine

CLC Number: 

  • R2-03
[1] 张孔来, 刘民 . 定性研究方法在流行病学研究中的应用[J]. 中华流行病学杂志, 2000,21(1):72-73
[2] 吴雪红 . 定性研究的研究方法及其在社区卫生保健领域内的应用[J]. 中国妇幼保健, 2000,15(4):223-225
doi: 10.3969/j.issn.1001-4411.2000.04.012
[3] Casebeer AL, Verhoef MJ . Combing qualitative and quantitative research methods: considering the possibilities for enhancing the study of chronic diseases[J]. Chronic Dis Can, 1997,18(3):130-135
[4] 郭新峰, 赖世隆, 梁伟雄 . 中医药临床疗效评价中结局指标的选择与应用[J]. 广州中医药大学学报, 2002,19(4):251-255
doi: 10.3969/j.issn.1007-3213.2002.04.002
[5] 王永炎, 刘保延, 谢雁鸣 . 应用循证医学方法构建中医临床评价体系[J]. 中国中医基础医学杂志, 2003,9(3):17-23
[1] Wan-jun Guo, Yi Wang, Yu Deng, Lin-yan Cheng, Xin Liu, Ruo-fan Xi, Sheng-jie Zhu, Xin-yi Feng, Liang Hua, Kan Ze, Jian-yong Zhu, Dong-jie Guo, Fu-lun Li. Therapeutic effects of the extract of Sancao Formula, a Chinese herbal compound, on imiquimod-induced psoriasis via cysteine-rich protein 61. Journal of Integrative Medicine, 2022, 20(4): 376-384.
[2] Shang-jin Song, Xuan Liu, Qing Ji, Da-zhi Sun, Li-juan Xiu, Jing-yu Xu, Xiao-qiang Yue. Ziyin Huatan Recipe, a Chinese herbal compound, inhibits migration and invasion of gastric cancer by upregulating RUNX3 expression. Journal of Integrative Medicine, 2022, 20(4): 355-364.
[3] Marisa Casal. Improving the health and treatment success rates of in vitro fertilization patients with traditional chinese medicine: need for more robust evidence and innovative approaches. Journal of Integrative Medicine, 2022, 20(3): 187-192.
[4] Ning Guo, Fei Wu, Mei Wu, Yuan Wang, Qing Lang, Xiao Lin, Yi Feng. Progress in the design and quality control of placeboes for clinical trials of traditional Chinese medicine . Journal of Integrative Medicine, 2022, 20(3): 204-212.
[5] Yan-jun Lin, Kun-li Jiao, Bo Liu, Lu Fang, Shu Meng. Antiplatelet and myocardial protective effect of shexiang tongxin dropping pill in patients undergoing percutaneous coronary intervention: A randomized controlled trial. Journal of Integrative Medicine, 2022, 20(2): 126-134.
[6] Jia-jia Li, Qing Liang, Guang-chun Sun. Traditional Chinese medicine for prevention and treatment of hepatocellular carcinoma: A focus on epithelial-mesenchymal transition. Journal of Integrative Medicine, 2021, 19(6): 469-477.
[7] Rui-jin Qiu, Min Li, Jia-yuan Hu, Jing Chen, Hong-cai Shang. Methods for development of a core outcome set for clinical trials integrating traditional Chinese medicine and Western medicine. Journal of Integrative Medicine, 2021, 19(5): 389-394.
[8] Mao-xing Pan, Chui-yang Zheng, Yuan-jun Deng, Kai-rui Tang, Huan Nie, Ji-qian Xie, Dong-dong Liu, Gui-fang Tu, Qin-he Yang, Yu-pei Zhang. Hepatic protective effects of Shenling Baizhu powder, a herbal compound, against inflammatory damage via TLR4/NLRP3 signalling pathway in rats with nonalcoholic fatty liver disease . Journal of Integrative Medicine, 2021, 19(5): 428-438.
[9] Ning Zhang, Xiao-he Xiao. Integrative medicine in the era of cancer immunotherapy: Challenges and opportunities. Journal of Integrative Medicine, 2021, 19(4): 291-294.
[10] Thomas Efferth, An-long Xu, Roxana Damiescu, Mita Banerjee, Norbert W. Paul, David Y.W. Lee. Can eastern wisdom resolve western epidemics? Traditional chinese medicine therapies and the opioid crisis. Journal of Integrative Medicine, 2021, 19(4): 295-299.
[11] Si-qi Tang, Yun-liang Wang, Zi-ye Xie, Yang Zhang, Yi Guo, Kang-li Gao, Tang-you Mao, Chun-e Xie, Jun-xiang Li, Xiao-yan Gao. Serum metabolic profiling of traditional Chinese medicine syndromes in patients with diarrhea-predominant irritable bowel syndrome. Journal of Integrative Medicine, 2021, 19(3): 274-281.
[12] Miao-yan Shi, Shi-qi Sun, Wei Zhang, Xing Zhang, Gui-hua Xu, Xuan Chen, Zi-jian Su, Xiu-ming Song, Lu-jiong Liu, Yi-bao Zhang, Yi-le Zhang, Meng Sun, Qi Chen, Yan Xue, Hua Lü, Wei-an Yuan, Xiao-rong Chen, Yun-fei Lu. Early therapeutic interventions of traditional Chinese medicine in COVID-19 patients: a retrospective cohort study. Journal of Integrative Medicine, 2021, 19(3): 226-231.
[13] Shu-jun Wei, Qing-man He, Qing Zhang, Kang-hua Fu, Ruo-lan Li, Wei Peng, Yong-xiang Gao. Traditional Chinese medicine is a useful and promising alternative strategy for treatment of Sjogren's syndrome: A review. Journal of Integrative Medicine, 2021, 19(3): 191-202.
[14] Yi Xia, Lu-shao-bo Shi, Jing-hui Chang, Hua-zhang Miao, Dong Wang. Impact of the COVID-19 pandemic on intention to use traditional Chinese medicine: A cross-sectional study based on the theory of planned behavior. Journal of Integrative Medicine, 2021, 19(3): 219-225.
[15] Na Zhi, Qian Mo, Shuo Yang, Yuan-xing Qin, Hao Chen, Zeng-guang Wu, Cai-hong Lan, Jun Zhang, Yin-long Li. Treatment of pulmonary fibrosis in one convalescent patient with corona virus disease 2019 by oral traditional Chinese medicine decoction: A case report. Journal of Integrative Medicine, 2021, 19(2): 185-190.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
[1] Jin-rong Fu. Establishment of multivariate diagnosis and treatment system of modern gynecology of traditional Chinese medicine. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(1): 22-24
[2] Hao Li, Ming-jiang Yao, Wen-ming Zhao, Jie Guan, Lin-lin Cai, Ling Cui. A randomized, controlled, double-blind trial of Huannao Yicong capsule in senile patients with mild cognitive impairment. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(1): 25-31
[3] Zhi-chun Jin. Problems in establishing clinical guideline for integrated traditional Chinese and Western medicine. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(1): 5-8
[4] SUN Ming-yu, ZUO Jian, DUAN Ji-feng, HAN Jun, FAN Shi-ming, ZHANG Wei, ZHU Li-fang, YAO Ming-hui. Antitumor activities of kushen flavonoids in vivo and in vitro. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(1): 51-59
[5] Min Cheng, Qiong Feng, Shu-wen Qian, Hui Gao, Cui-qing Zhu. Preliminary assay of p-amyloid binding elements in heart-beneficial recipe. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(1): 68-72
[6] Ning-qun Wang, Liang-duo Jiang, Zong-xing Li. Research progress in asthma-related quality of life. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(1): 93-97
[7] Jing-yuan Mao, Chang-xiao Liu, Heng-he Wang, Guang-li Wei , Zhen-peng Zhang, Jie Xing, Wang Xian liang , Ying-fei Bi . Effects of Shenmai Injection on serum concentration and pharmacokinetics of digoxin in dogs with heart failure. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2010, 8(11): 1070-1074
[8] Zhi-mei Wang, Bin Zhang. A study on translation of ellipses in Huangdi Neijing from perspective of hermeneutic theory. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2010, 8(11): 1097-1100
[9] Gui Yu, Jie Wang. Thinking on building the network cardiovasology of Chinese medicine. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2012, 10(11): 1206-1210
[10] Pedro Saganha João, Doenitz Christoph, Greten Tobias, Efferth Thomas, J. Greten Henry. Qigong therapy for physiotherapists suffering from burnout: a preliminary study. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2012, 10(11): 1233-1239