Search JIM Advanced Search

Journal of Chinese Integrative Medicine ›› 2008, Vol. 6 ›› Issue (12): 1318-1320.doi: 10.3736/jcim20081223

• Research on English Translation of TCM • Previous Articles     Next Articles

English translation of imaginary numbers in Yellow Emperor's Canon of Medicine

Lin-ying Fu, Yun-zhong Shi()   

  1. School of Foreign Languages, Nanjing University of Chinese Medicine, Nanjing, Jiangsu Province 210046, China
  • Received:2008-04-30 Online:2008-12-20 Published:2008-12-15

Key words: traditional Chinese medicine, translation, Medicine numbers, Yellow Emperor's Canon of Medicine

CLC Number: 

  • R2-05
[1] Wu JR, Wang ZL, Liu SM. A Chinese-English dictionary[M]. Beijing: The Commercial Press,1988: 812
吴景荣, 王佐良, 刘世沐 . 汉英辞典[M]. 北京: 商务印书馆,1988: 812
[2] Gao YJ, Huang H, Jiang Y . Vagueness of numbers used in the Chinese literary works and their translations[J]. Wai Yu Yu Wai Yu Jiao Xue, 2006,211(10):57-59
doi: 10.3969/j.issn.1004-6038.2006.10.015
高岩杰, 黄慧, 蒋跃 . 中文文学作品中数字使用的模糊现象及其翻译[J]. 外语与外语教学, 2006,211(10):57-59
doi: 10.3969/j.issn.1004-6038.2006.10.015
[3] Ming AY . Cultural distinctions of numbers between English and Chinese[J]. Hubei Da Xue Xue Bao Zhe Xue She Hui Ke Xue Ban, 2002,29(5):115-117
明安云 . 英汉数字的文化差异[J]. 湖北大学学报 (哲学社会科学版), 2002,29(5):115-117
[4] Xia YH . Cultural connotation and translation of numbers between Chinese and English[J]. Chang Jiang Da Xue Xue Bao She Hui Ke Xue Ban, 2005,28(3):105-107
夏永红 . 中英文数字的文化内涵与翻译[J]. 长江大学学报 (社会科学版), 2005,28(3):105-107
[5] Li ZG. Yellow Emperor's cannon of medicine plain conversation Ⅰ[M]. Xi'an: World Books Publishing Corporation,2005: 3-55
李照国 . 黄帝内经素问Ⅰ[M]. 西安: 世界图书出版公司,2005: 3-55
[6] Niu BZ, Xiao ZQ. Translation and annotation of Yellow Emperor's Cannon of Medicine Plain and Conversation[M]. Beijing: Publishing House of Ancient Books of Traditional Chinese Medicine,2003: 1-40
牛兵占, 肖正权 . 黄帝内经素问译注[M]. 北京: 中医古籍出版社,2003: 1-40
[7] Liu MW . Argumentation of "Yi"[J]. Ren Wen Za Zhi, 2003,( 4):36-42
刘明武 . “一”之论[J]. 人文杂志, 2003,( 4):36-42
[1] Wan-jun Guo, Yi Wang, Yu Deng, Lin-yan Cheng, Xin Liu, Ruo-fan Xi, Sheng-jie Zhu, Xin-yi Feng, Liang Hua, Kan Ze, Jian-yong Zhu, Dong-jie Guo, Fu-lun Li. Therapeutic effects of the extract of Sancao Formula, a Chinese herbal compound, on imiquimod-induced psoriasis via cysteine-rich protein 61. Journal of Integrative Medicine, 2022, 20(4): 376-384.
[2] Shang-jin Song, Xuan Liu, Qing Ji, Da-zhi Sun, Li-juan Xiu, Jing-yu Xu, Xiao-qiang Yue. Ziyin Huatan Recipe, a Chinese herbal compound, inhibits migration and invasion of gastric cancer by upregulating RUNX3 expression. Journal of Integrative Medicine, 2022, 20(4): 355-364.
[3] Marisa Casal. Improving the health and treatment success rates of in vitro fertilization patients with traditional chinese medicine: need for more robust evidence and innovative approaches. Journal of Integrative Medicine, 2022, 20(3): 187-192.
[4] Ning Guo, Fei Wu, Mei Wu, Yuan Wang, Qing Lang, Xiao Lin, Yi Feng. Progress in the design and quality control of placeboes for clinical trials of traditional Chinese medicine . Journal of Integrative Medicine, 2022, 20(3): 204-212.
[5] Yan-jun Lin, Kun-li Jiao, Bo Liu, Lu Fang, Shu Meng. Antiplatelet and myocardial protective effect of shexiang tongxin dropping pill in patients undergoing percutaneous coronary intervention: A randomized controlled trial. Journal of Integrative Medicine, 2022, 20(2): 126-134.
[6] Jia-jia Li, Qing Liang, Guang-chun Sun. Traditional Chinese medicine for prevention and treatment of hepatocellular carcinoma: A focus on epithelial-mesenchymal transition. Journal of Integrative Medicine, 2021, 19(6): 469-477.
[7] Rui-jin Qiu, Min Li, Jia-yuan Hu, Jing Chen, Hong-cai Shang. Methods for development of a core outcome set for clinical trials integrating traditional Chinese medicine and Western medicine. Journal of Integrative Medicine, 2021, 19(5): 389-394.
[8] Mao-xing Pan, Chui-yang Zheng, Yuan-jun Deng, Kai-rui Tang, Huan Nie, Ji-qian Xie, Dong-dong Liu, Gui-fang Tu, Qin-he Yang, Yu-pei Zhang. Hepatic protective effects of Shenling Baizhu powder, a herbal compound, against inflammatory damage via TLR4/NLRP3 signalling pathway in rats with nonalcoholic fatty liver disease . Journal of Integrative Medicine, 2021, 19(5): 428-438.
[9] Ning Zhang, Xiao-he Xiao. Integrative medicine in the era of cancer immunotherapy: Challenges and opportunities. Journal of Integrative Medicine, 2021, 19(4): 291-294.
[10] Thomas Efferth, An-long Xu, Roxana Damiescu, Mita Banerjee, Norbert W. Paul, David Y.W. Lee. Can eastern wisdom resolve western epidemics? Traditional chinese medicine therapies and the opioid crisis. Journal of Integrative Medicine, 2021, 19(4): 295-299.
[11] Si-qi Tang, Yun-liang Wang, Zi-ye Xie, Yang Zhang, Yi Guo, Kang-li Gao, Tang-you Mao, Chun-e Xie, Jun-xiang Li, Xiao-yan Gao. Serum metabolic profiling of traditional Chinese medicine syndromes in patients with diarrhea-predominant irritable bowel syndrome. Journal of Integrative Medicine, 2021, 19(3): 274-281.
[12] Miao-yan Shi, Shi-qi Sun, Wei Zhang, Xing Zhang, Gui-hua Xu, Xuan Chen, Zi-jian Su, Xiu-ming Song, Lu-jiong Liu, Yi-bao Zhang, Yi-le Zhang, Meng Sun, Qi Chen, Yan Xue, Hua Lü, Wei-an Yuan, Xiao-rong Chen, Yun-fei Lu. Early therapeutic interventions of traditional Chinese medicine in COVID-19 patients: a retrospective cohort study. Journal of Integrative Medicine, 2021, 19(3): 226-231.
[13] Shu-jun Wei, Qing-man He, Qing Zhang, Kang-hua Fu, Ruo-lan Li, Wei Peng, Yong-xiang Gao. Traditional Chinese medicine is a useful and promising alternative strategy for treatment of Sjogren's syndrome: A review. Journal of Integrative Medicine, 2021, 19(3): 191-202.
[14] Yi Xia, Lu-shao-bo Shi, Jing-hui Chang, Hua-zhang Miao, Dong Wang. Impact of the COVID-19 pandemic on intention to use traditional Chinese medicine: A cross-sectional study based on the theory of planned behavior. Journal of Integrative Medicine, 2021, 19(3): 219-225.
[15] Na Zhi, Qian Mo, Shuo Yang, Yuan-xing Qin, Hao Chen, Zeng-guang Wu, Cai-hong Lan, Jun Zhang, Yin-long Li. Treatment of pulmonary fibrosis in one convalescent patient with corona virus disease 2019 by oral traditional Chinese medicine decoction: A case report. Journal of Integrative Medicine, 2021, 19(2): 185-190.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
[1] Jin-zhou Tian, Jing Shi, Xin-qing Zhang, Qi Bi, Xin Ma, Zhi-liang Wang, Xiao-bin Li, Shu-li Shen, Lin Li, Zhen-yun Wu, Li-yan Fang, Xiao-dong Zhao, Ying-chun Miao, Peng-wen Wang, Ying Ren, Jun-xiang Yin, Yong-yan Wang, Beijing United Study Group on MCI of the Capital Foundation of Medical Developments. An explanation on "guiding principles of clinical research on mild cognitive impairment (protocol)". Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(1): 15-21
[2] Yi-ting He, Qing-lin Zha, Jian-ping Yu, Yong Tan, Cheng Lu, Ai-ping Lv. Principal factor analysis of symptoms of rheumatoid arthritis and their correlations with efficacy of traditional Chinese medicine and Western medicine. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(1): 32-36
[3] Jun Cai, Hua Wang, Sheng Zhou, Bin Wu, Hua-rong Song, Zheng-rong Xuan. Effect of Sijunzi Decoction and enteral nutrition on T-cell subsets and nutritional status in patients with gastric cancer after operation: A randomized controlled trial. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(1): 37-40
[4] Wei Zhang, Xiang-feng Lu, Xiao-mei Zhang, Jian-jun Wu, Liang-duo Jiang. A rat model of pulmonary fibrosis induced by infusing bleomycin quickly through tracheal intubation. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(1): 60-67
[5] A-gao Zhou, Yong Zhang, Gang Kui, De-Yun Kong, Hai-liang Ge, Qiu-hua Ren, Jia-rong Dong, Sheng Hong, Xu-ming Mao, Yin Wang, Hui-zheng Zhang, Shu-jun Wang. Influence of traditional Chinese compound recipes with different efficacy on body weight, tumor weight and immune function in H22 cancer-bearing mice. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(1): 77-82
[6] Guo-hong Yuan, Xiao-jing Pang, He-chao Ma. Synergic effects of Danggui Buxue Decoction in reducing toxicity of cytoxan in tumor-bearing mice. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(1): 83-88
[7] Li Zhou, Hong-xing Zhang, Ling-guang Liu, Wen-jun Wan. Effect of electro-acupuncture at Fenglong (GV 16) on nitric oxide and endothelin in rats with hyperlipidemia. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(1): 89-92
[8] Jin-zhou Tian, Jing Shi, Xin-qing Zhang, Qi Bi, Xin Ma, Zhi-liang Wang, Xiao-bin Li, Shu-li Shen, Lin Li, Zhen-yun Wu, Li-yan Fang, Xiao-dong Zhao, Ying-chun Miao, Peng-wen Wang, Ying Ren, Jun-xiang Yin, Yong-yan Wang, Beijing United Study Group on MCI of the Capital Foundation of Medical Developments. Guiding principles of clinical research on mild cognitive impairment (protocol). Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(1): 9-14
[9] Xin-jun Wang, Ling-ling Wang . A mechanism of endogenous opioid peptides for rapid onset of acupuncture effect in treatment of depression. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2010, 8(11): 1014-1017
[10] Bo Wang , Wei Yan , Li-hui Hou, Xiao-ke Wu. Disorder of Tiangui (kidney essence) and reproductive dysfunction in patients with polycystic ovary syndrome. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2010, 8(11): 1018-1022