Search JIM Advanced Search

Journal of Chinese Integrative Medicine ›› 2011, Vol. 9 ›› Issue (1): 36-37.doi: 10.3736/jcim20110107

Special Issue: Traditional Chinese Medicine

• Case Report • Previous Articles     Next Articles

Thread-dragging and pad pressure therapy in traditional Chinese medicine for treatment of pilonidal sinus: A case report

Jin-gen Lu, Chen Wang(),Yong-qing Cao, Yi-bo Yao   

  1. Department of Anorectal Surgery, Longhua Hospital, Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, Shanghai 200032, China
  • Received:2010-10-25 Accepted:2010-12-03 Online:2011-01-20 Published:2011-01-15
  • Contact: Wang Chen E-mail:wangchen_longhua@yahoo.com.cn

Key words: Traditional Chinese medicine, thread-dragging, pad pressure, pilonidal sinus

Figure 1

Thread-dragging therapy on pilonidal sinus at the 14th day after surgery"

Figure 2

All wounds were healed after 6 weeks"

[1] Hodges RM.Pilo-nidal sinus[J].Boston Med Surg J, 1880, 103(): 485-586
[2] Dwight RW, Maloy JK . Pilonidal sinus — experience with 449 cases[J]. N Engl J Med, 1953,249(23):926-930
doi: 10.1056/NEJM195312032492303
[3] Fu CG, Yao H, Jin HY, Meng RG, Cui L, Yu ED, Jin GX, Zhang W, Yu DH . Diagnosis and treatment of pilonidal disease: report of 10 cases[J]. Zhongguo Shi Yong Wai Ke Za Zhi, 2004,24(3):169-170
傅传刚, 姚航, 金黑鹰, 孟荣贵, 崔龙, 于恩达, 金国祥, 张卫, 喻德洪 . 藏毛疾病的诊断和治疗(附10例报告)[J]. 中国实用外科杂志, 2004,24(3):169-170
[4] Miller D, Harding K . Pilonidal sinus disease[J]. World Wide Wounds, 2003
[5] Taylor SA, Halligan S, Bartram CI . Pilonidal sinus disease: MR imaging distinction from fistula in ano[J]. Radiology, 2003,226(3):662-667
doi: 10.1148/radiol.2263011758
[6] Lu JG, Cao YQ, He CM, Guo XT, Huang HX, Yi J, Xiao LX, Xu YM, Ding M, Pan YB, Wang C . Clinical research of thread-dragging through fistula method in treating patients with simple anorectal fistula[J]. J Chin Integr Med, 2006,4(2):140-146
陆金根, 曹永清, 何春梅, 郭修田, 黄鸿翔, 易进, 肖立新, 徐昱旻, 丁敏, 潘一滨, 王琛 . 隧道式拖线术治疗单纯性肛瘘的临床研究[J]. 中西医结合学报, 2006,4(2):140-146
[1] Wan-jun Guo, Yi Wang, Yu Deng, Lin-yan Cheng, Xin Liu, Ruo-fan Xi, Sheng-jie Zhu, Xin-yi Feng, Liang Hua, Kan Ze, Jian-yong Zhu, Dong-jie Guo, Fu-lun Li. Therapeutic effects of the extract of Sancao Formula, a Chinese herbal compound, on imiquimod-induced psoriasis via cysteine-rich protein 61. Journal of Integrative Medicine, 2022, 20(4): 376-384.
[2] Shang-jin Song, Xuan Liu, Qing Ji, Da-zhi Sun, Li-juan Xiu, Jing-yu Xu, Xiao-qiang Yue. Ziyin Huatan Recipe, a Chinese herbal compound, inhibits migration and invasion of gastric cancer by upregulating RUNX3 expression. Journal of Integrative Medicine, 2022, 20(4): 355-364.
[3] Marisa Casal. Improving the health and treatment success rates of in vitro fertilization patients with traditional chinese medicine: need for more robust evidence and innovative approaches. Journal of Integrative Medicine, 2022, 20(3): 187-192.
[4] Ning Guo, Fei Wu, Mei Wu, Yuan Wang, Qing Lang, Xiao Lin, Yi Feng. Progress in the design and quality control of placeboes for clinical trials of traditional Chinese medicine . Journal of Integrative Medicine, 2022, 20(3): 204-212.
[5] Yan-jun Lin, Kun-li Jiao, Bo Liu, Lu Fang, Shu Meng. Antiplatelet and myocardial protective effect of shexiang tongxin dropping pill in patients undergoing percutaneous coronary intervention: A randomized controlled trial. Journal of Integrative Medicine, 2022, 20(2): 126-134.
[6] Jia-jia Li, Qing Liang, Guang-chun Sun. Traditional Chinese medicine for prevention and treatment of hepatocellular carcinoma: A focus on epithelial-mesenchymal transition. Journal of Integrative Medicine, 2021, 19(6): 469-477.
[7] Rui-jin Qiu, Min Li, Jia-yuan Hu, Jing Chen, Hong-cai Shang. Methods for development of a core outcome set for clinical trials integrating traditional Chinese medicine and Western medicine. Journal of Integrative Medicine, 2021, 19(5): 389-394.
[8] Mao-xing Pan, Chui-yang Zheng, Yuan-jun Deng, Kai-rui Tang, Huan Nie, Ji-qian Xie, Dong-dong Liu, Gui-fang Tu, Qin-he Yang, Yu-pei Zhang. Hepatic protective effects of Shenling Baizhu powder, a herbal compound, against inflammatory damage via TLR4/NLRP3 signalling pathway in rats with nonalcoholic fatty liver disease . Journal of Integrative Medicine, 2021, 19(5): 428-438.
[9] Ning Zhang, Xiao-he Xiao. Integrative medicine in the era of cancer immunotherapy: Challenges and opportunities. Journal of Integrative Medicine, 2021, 19(4): 291-294.
[10] Thomas Efferth, An-long Xu, Roxana Damiescu, Mita Banerjee, Norbert W. Paul, David Y.W. Lee. Can eastern wisdom resolve western epidemics? Traditional chinese medicine therapies and the opioid crisis. Journal of Integrative Medicine, 2021, 19(4): 295-299.
[11] Si-qi Tang, Yun-liang Wang, Zi-ye Xie, Yang Zhang, Yi Guo, Kang-li Gao, Tang-you Mao, Chun-e Xie, Jun-xiang Li, Xiao-yan Gao. Serum metabolic profiling of traditional Chinese medicine syndromes in patients with diarrhea-predominant irritable bowel syndrome. Journal of Integrative Medicine, 2021, 19(3): 274-281.
[12] Miao-yan Shi, Shi-qi Sun, Wei Zhang, Xing Zhang, Gui-hua Xu, Xuan Chen, Zi-jian Su, Xiu-ming Song, Lu-jiong Liu, Yi-bao Zhang, Yi-le Zhang, Meng Sun, Qi Chen, Yan Xue, Hua Lü, Wei-an Yuan, Xiao-rong Chen, Yun-fei Lu. Early therapeutic interventions of traditional Chinese medicine in COVID-19 patients: a retrospective cohort study. Journal of Integrative Medicine, 2021, 19(3): 226-231.
[13] Shu-jun Wei, Qing-man He, Qing Zhang, Kang-hua Fu, Ruo-lan Li, Wei Peng, Yong-xiang Gao. Traditional Chinese medicine is a useful and promising alternative strategy for treatment of Sjogren's syndrome: A review. Journal of Integrative Medicine, 2021, 19(3): 191-202.
[14] Yi Xia, Lu-shao-bo Shi, Jing-hui Chang, Hua-zhang Miao, Dong Wang. Impact of the COVID-19 pandemic on intention to use traditional Chinese medicine: A cross-sectional study based on the theory of planned behavior. Journal of Integrative Medicine, 2021, 19(3): 219-225.
[15] Na Zhi, Qian Mo, Shuo Yang, Yuan-xing Qin, Hao Chen, Zeng-guang Wu, Cai-hong Lan, Jun Zhang, Yin-long Li. Treatment of pulmonary fibrosis in one convalescent patient with corona virus disease 2019 by oral traditional Chinese medicine decoction: A case report. Journal of Integrative Medicine, 2021, 19(2): 185-190.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
[1] Jin-zhou Tian, Jing Shi, Xin-qing Zhang, Qi Bi, Xin Ma, Zhi-liang Wang, Xiao-bin Li, Shu-li Shen, Lin Li, Zhen-yun Wu, Li-yan Fang, Xiao-dong Zhao, Ying-chun Miao, Peng-wen Wang, Ying Ren, Jun-xiang Yin, Yong-yan Wang, Beijing United Study Group on MCI of the Capital Foundation of Medical Developments. An explanation on "guiding principles of clinical research on mild cognitive impairment (protocol)". Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(1): 15-21
[2] Yi-ting He, Qing-lin Zha, Jian-ping Yu, Yong Tan, Cheng Lu, Ai-ping Lv. Principal factor analysis of symptoms of rheumatoid arthritis and their correlations with efficacy of traditional Chinese medicine and Western medicine. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(1): 32-36
[3] Jun Cai, Hua Wang, Sheng Zhou, Bin Wu, Hua-rong Song, Zheng-rong Xuan. Effect of Sijunzi Decoction and enteral nutrition on T-cell subsets and nutritional status in patients with gastric cancer after operation: A randomized controlled trial. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(1): 37-40
[4] Wei Zhang, Xiang-feng Lu, Xiao-mei Zhang, Jian-jun Wu, Liang-duo Jiang. A rat model of pulmonary fibrosis induced by infusing bleomycin quickly through tracheal intubation. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(1): 60-67
[5] A-gao Zhou, Yong Zhang, Gang Kui, De-Yun Kong, Hai-liang Ge, Qiu-hua Ren, Jia-rong Dong, Sheng Hong, Xu-ming Mao, Yin Wang, Hui-zheng Zhang, Shu-jun Wang. Influence of traditional Chinese compound recipes with different efficacy on body weight, tumor weight and immune function in H22 cancer-bearing mice. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(1): 77-82
[6] Guo-hong Yuan, Xiao-jing Pang, He-chao Ma. Synergic effects of Danggui Buxue Decoction in reducing toxicity of cytoxan in tumor-bearing mice. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(1): 83-88
[7] Li Zhou, Hong-xing Zhang, Ling-guang Liu, Wen-jun Wan. Effect of electro-acupuncture at Fenglong (GV 16) on nitric oxide and endothelin in rats with hyperlipidemia. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(1): 89-92
[8] Jin-zhou Tian, Jing Shi, Xin-qing Zhang, Qi Bi, Xin Ma, Zhi-liang Wang, Xiao-bin Li, Shu-li Shen, Lin Li, Zhen-yun Wu, Li-yan Fang, Xiao-dong Zhao, Ying-chun Miao, Peng-wen Wang, Ying Ren, Jun-xiang Yin, Yong-yan Wang, Beijing United Study Group on MCI of the Capital Foundation of Medical Developments. Guiding principles of clinical research on mild cognitive impairment (protocol). Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(1): 9-14
[9] Xin-jun Wang, Ling-ling Wang . A mechanism of endogenous opioid peptides for rapid onset of acupuncture effect in treatment of depression. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2010, 8(11): 1014-1017
[10] Bo Wang , Wei Yan , Li-hui Hou, Xiao-ke Wu. Disorder of Tiangui (kidney essence) and reproductive dysfunction in patients with polycystic ovary syndrome. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2010, 8(11): 1018-1022