Search JIM Advanced Search

Journal of Chinese Integrative Medicine ›› 2010, Vol. 8 ›› Issue (11): 1097-1100.doi: 10.3736. jcim20101116

• English Translation of TCM • Previous Articles    

A study on translation of ellipses in Huangdi Neijing from perspective of hermeneutic theory

 Zhi-mei Wang, Bin Zhang   

  1. School of Foreign Language, Nanjing University of Chinese Medicine, Nanjing 210046, Jiangsu Province, China
  • Received:2010-05-17 Accepted:2010-05-20 Online:2010-11-20 Published:2010-11-15
  • Contact: Wang Zhi-mei E-mail:wangzhimei0508@163.com

Key words: Hermeneutics, Huangdi Neijing, Translation, English, Comparative study

[1] Steiner G. After Babel — aspects of language and trans-lation. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press. 2004: 312-319.
[2] Tan ZX. Short history of translation in the West (enlarged edition) . Beijing: The Commercial Press. 2004: 216-219. Chinese.
谭载喜 . 西方翻译简史(增订版).北京: 商务印书馆. 2004: 216-219.
[3] Liao ZY. Special grammar of ancient Chinese. Hohhot: Inner Mongolia People’s Press. 2001: 278-296. Chinese.
廖振佑 . 古代汉语特殊语法. 呼和浩特: 内蒙古人民出版社. 2001: 278-296.
[4] Luo Q . Pragmatic analysis of ellipsis in ancient Chinese. Chongqing Shi Fan Da Xue Xue Bao Zhe Xue She Hui Ke Xue Ban. 1989 ; 2:12-17. Chinese.
罗琴 . 古汉语省略的“语用”分析.重庆师范大学学报哲学社会科学版. 1989; 2:12-17.
[5] Zhu YS, Zheng LH, Miao XW. Contrastive analysis of the cohesion in Chinese and English discourse. Shang-hai: Shanghai Foreign Language Education Press. 2001: 64-70. Chinese.
朱永生, 郑立浩, 苗兴伟 . 英汉语篇衔接手段对比研究.上海: 上海外语教育出版社. 2001: 64-70.
[6] Zhang Zhang Zhang. Ellipsis in English sentences and its struc-ture. Jie Fang Jun Wai Yu Xue Yuan Xue Bao. 1998; 5:20-24. Chinese.
张吉生 . 英语句子的省略与成分结构.解放军外语学院学报. 1998; 5:20-24.
[7] Li ZG. Yellow emperor5 s canon of internal medicine: Plain conversation. Xi5an: World Publishing Corpora¬tion. 2005: 2-240. Chinese-English.
李照国 . 黄帝内经素问.西安: 世界图书出版西安公司. 2005: 2-240.
[8] Veith I . The Yellow Emperor5 s classic of internal medi¬cine. Taipei: Southern Materials Center Inc . 1982 : 101-177.
[9] Guo AC. Literal translation of Huangdi Neijing: Suwen. Beijing: People5 s Medical Publishing House. 1992: 1-158. Chinese.
郭霭春 . 黄帝内经 素问语译.北京: 人民卫生出版社. 1992: 1-158.
[10] Long BJ, Long SZ. Annotation of Huangdi Neijing . Tianjin: Tianjin Science &• Technology Press. 2004: 13-335. Chinese.
龙伯坚, 龙式昭 . 黄帝内经集解. 天津: 天津科学技术出版社. 2004: 13-335.
[1] Xiao Ye, Hong-xia Zhang. A history of standardization in the English translation of traditional Chinese medicine terminology. Journal of Integrative Medicine, 2017, 15(5): 344-350.
[2] Xiao Ye, Min-hua Dong. A review on different English versions of an ancient classic of Chinese medicine: Huang Di Nei Jing. Journal of Integrative Medicine, 2017, 15(1): 11-18.
[3] Xiao Ye, Jing Wang. On English translation of infant Tuina points in traditional Chinese medicine. Journal of Integrative Medicine, 2015, 13(3): 205-207.
[4] Zhao-guo Li, Xi-ru Liu. Comparative study on WHO Western Pacific Region and World Federation of Chinese Medicine Societies international standard terminologies on traditional medicine: Diseases of Paediatrics (Part 3). Journal of Integrative Medicine, 2015, 13(3): 201-204.
[5] Zhao-guo Li. Comparative study on WHO Western Pacific Region and World Federation of Chinese Medicine Societies international standard terminologies on traditional medicine: Diseases of Paediatrics (Part 2). Journal of Integrative Medicine, 2015, 13(2): 129-132.
[6] Zhao-guo Li . Comparative study on WHO Western Pacific Region and World Federation of Chinese Medicine Societies international standard terminologies on traditional medicine: Diseases of Paediatrics (Part 1). Journal of Integrative Medicine, 2015, 13(1): 61-64.
[7] Zhao-guo Li. Comparative study on WHO Western Pacific Region and World Federation of Chinese Medicine Societies international standard terminologies on traditional medicine: Diseases of Gynecology and Obstetrics (Part 3). Journal of Integrative Medicine, 2014, 12(5): 463-467.
[8] Sonya E. Pritzker, Ka-Kit Hui . Introducing Considerations in the Translation of Chinese Medicine. Journal of Integrative Medicine, 2014, 12(4): 394-396.
[9] Zhao-guo Li . Comparative study on WHO Western Pacific Region and World Federation of Chinese Medicine Societies international standard terminologies on traditional medicine: Diseases of Gynecology and Obstetrics (Part 2). Journal of Integrative Medicine, 2014, 12(4): 397-400.
[10] Zhao-guo Li . Comparative study on WHO Western Pacific Region and World Federation of Chinese Medicine Societies international standard terminologies on traditional medicine: Diseases of Gynecology and Obstetrics (Part 1). Journal of Integrative Medicine, 2014, 12(2): 127-130.
[11] Zhao-guo Li. Comparative study on WHO Western Pacific Region and World Federation of Chinese Medicine Societies international standard terminologies on traditional medicine: Diseases in External Medicine (Part 4). Journal of Chinese Integrative Medicine, 2013, 11(5): 366-369.
[12] Zhao-guo Li. Comparative study on WHO Western Pacific Region and World Federation of Chinese Medicine Societies international standard terminologies on traditional medicine: Diseases in External Medicine (Part 3). Journal of Chinese Integrative Medicine, 2013, 11(4): 291-294.
[13] Zhao-guo Li. Comparative study on WHO Western Pacific Region and World Federation of Chinese Medicine Societies international standard terminologies on traditional medicine: Diseases in External Medicine (Part 2). Journal of Chinese Integrative Medicine, 2013, 11(2): 147-151.
[14] Zhao-guo Li, Jian-ming Tan. Comparative study on WHO Western Pacific Region and World Federation of Chinese Medicine Societies international standard terminologies on traditional medicine: Diseases in External Medicine (Part 1). Journal of Chinese Integrative Medicine, 2013, 11(1): 67-71.
[15] Zhao-guo Li , Rui-qiang Liu. Comparative study on WHO Western Pacific Region and World Federation of Chinese Medicine Societies international standard terminologies on traditional medicine: Diseases in Internal Medicine (Part 5). Journal of Chinese Integrative Medicine, 2012, 10(9): 1061-1065.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
[1] Jin-rong Fu. Establishment of multivariate diagnosis and treatment system of modern gynecology of traditional Chinese medicine. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(1): 22-24
[2] Hao Li, Ming-jiang Yao, Wen-ming Zhao, Jie Guan, Lin-lin Cai, Ling Cui. A randomized, controlled, double-blind trial of Huannao Yicong capsule in senile patients with mild cognitive impairment. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(1): 25-31
[3] Zhi-chun Jin. Problems in establishing clinical guideline for integrated traditional Chinese and Western medicine. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(1): 5-8
[4] SUN Ming-yu, ZUO Jian, DUAN Ji-feng, HAN Jun, FAN Shi-ming, ZHANG Wei, ZHU Li-fang, YAO Ming-hui. Antitumor activities of kushen flavonoids in vivo and in vitro. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(1): 51-59
[5] Min Cheng, Qiong Feng, Shu-wen Qian, Hui Gao, Cui-qing Zhu. Preliminary assay of p-amyloid binding elements in heart-beneficial recipe. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(1): 68-72
[6] Ning-qun Wang, Liang-duo Jiang, Zong-xing Li. Research progress in asthma-related quality of life. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(1): 93-97
[7] Jing-yuan Mao, Chang-xiao Liu, Heng-he Wang, Guang-li Wei , Zhen-peng Zhang, Jie Xing, Wang Xian liang , Ying-fei Bi . Effects of Shenmai Injection on serum concentration and pharmacokinetics of digoxin in dogs with heart failure. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2010, 8(11): 1070-1074
[8] Gui Yu, Jie Wang. Thinking on building the network cardiovasology of Chinese medicine. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2012, 10(11): 1206-1210
[9] Pedro Saganha João, Doenitz Christoph, Greten Tobias, Efferth Thomas, J. Greten Henry. Qigong therapy for physiotherapists suffering from burnout: a preliminary study. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2012, 10(11): 1233-1239
[10] Dong-tao Li, Jian Wang , Hong-yang Jiang , Feng-lei Shi , Fu-yu Li , Ji-hong Liu , Yong-mei Cheng , Nan Yan , Ai-hua Hu, Mei-zeng Zhang , Jie Li, Ling-bo Wei , Rong-qin Jiang. Quantitative evaluation of the degrees of traditional Chinese medicine qualitative syndromes of osteoporosis. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2012, 10(11): 1254-1262