Search JIM Advanced Search

Journal of Chinese Integrative Medicine ›› 2010, Vol. 8 ›› Issue (5): 486-488.doi: 10.3736/jcim20100514

• Medical Records and Notes • Previous Articles     Next Articles

Professor Wang Qingqi's experience in treating senile diseases based on the theory of blood stasis

 Xuan Liua, Qing-qi Wangb   

  1. a Department of Traditional Chinese Medicine, Changzheng Hospital, Second Military Medical University, Shanghai 200003, China
    b Department of Huangdi Neijing, Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, Shanghai 201203, China
  • Received:2009-12-16 Accepted:2010-03-05 Online:2010-05-20 Published:2010-05-15
  • Contact: Qing-qi Wang E-mail:wang_qin_qi@sina.com

Key words: Blood stasis, Senile diseases, Famous doctor's experience, Wang qing-qi

[1] Bai DY, Tong CL, Han H, Bayin J . Pharmacological action of puerarin and research progress of clinical application[J]. Jiangsu Zhong Yi Yao, 2009,41(3):76-78
白东义, 佟春玲, 韩慧 , 巴音吉日嘎拉.葛根素的药理作用及其临床应用研究进展[J]. 江苏中医药, 2009,41(3):76-78
[2] Men Q, Cui HJ, Zhang ZY . Effects of puerain in treating 152 patients with cerebral infarction[J]. Zhongguo Xin Yao Yu Lin Chuang Za Zhi, 1998,17(2):120-121
门琼, 崔怀静, 张正英 . 葛根素治疗脑梗死152例[J]. 中国新药与临床杂志, 1998,17(2):120-121
[3] Qin SF, Jiang YS , Zhang LP . Theoretical research about the relationship between phlegm and stasis and aging[J].Zhong Yi Yao Xue Kan, 2004, 22(3): 468, 473
秦生发, 蒋应时, 张丽萍 .痰瘀与衰老相关性的理论研究集释[J].中医药学刊,2004, 22(3):468, 473
[4] Zhu ZD, Ma YM . Side effects of statins[J]. Zhonghua Zong He Yi Xue Za Zhi, 2005,6(3):241-242
朱振东, 马玉梅 . 他汀类药物的副作用[J]. 中华综合医学杂志, 2005,6(3):241-242
[5] Zhou H, Kou YR . Rhabdomyolysis caused by statins[J]. Zhonghua Nei Ke Za Zhi, 1999,38(8):567-569
周晖, 寇义镕 . 他汀类药物引起横纹肌溶解[J]. 中华内科杂志, 1999,38(8):567-569
[6] Liu YJ, Zhou XW . Experiment research of traditional Chinese drugs in regulating abnormal blood lipid[J]. Zhong Yi Yao Xue Kan, 2003,21(1):145-146, 150
刘英军, 周学文 . 中药调节血脂异常的实验研究述略[J]. 中医药学刊, 2003,21(1):145-146, 150
[7] Liu XM . Analysis of the clinical efficacy of drugs with function of activating blood to resolve stagnation in treating hyperviscosity syndrome[J]. Zhong Xi Yi Jie He Xin Nao Xue Guan Bing Za Zhi, 2009,7(3):349-350
刘向敏 . 活血化瘀治疗高黏血症临床疗效分析[J]. 中西医结合心脑血管病杂志, 2009,7(3):349-350
[1] Ze-long Dai, Hui Chen, Xiao-ying Wu . Relationship between cytochrome P450 2C19*17 genotype distribution platelet aggregation and bleeding risk in patients with blood stasis syndrome of coronary artery disease treated with clopidogrel. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2012, 10(6): 647-654.
[2] Chun Li, Yong Wang, Yu-lin Ouyang , Wen-jing Chuo , Qi Qiu , Shu-zhen Guo, Wei Wang. Effects of a compound Chinese herbal medicine Yixin Jiedu Formula on haemodynamic in rats with heart failure of qi-deficiency and blood stasis syndrome. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2012, 10(5): 577-583.
[3] Yong Wang, Shu-zhen Guo, Chun Li, Jian-xin Chen, Wen-jing Chuo, Fang Dong, Wei Wang, Ying-feng Wang. Analysis of plasma metabonomics of mini-swines with qi deficiency and blood stasis syndrome due to chronic myocardial ischemia. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2011, 9(2): 158-164.
[4] Jian-peng Du, Da-zhuo Shi , Tian-chang Li, Hao Xu, Hao Chen. Correlation between blood stasis syndrome and pathological characteristics of coronary artery in patients with coronary heart disease. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2010, 8(9): 848-852.
[5] Hui Han, Li-min Wu, Wen-ming Yang, Mei-xia Wang, Jing-jing Tang, Han Wang, Zhi-xiu Liu, Rong-zhi Liu, Ting Dong, Juan Zhang , Bo Yang, Ming-xiang Han. Characteristics of traditional Chinese medicine syndromes in post-stroke depression. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2010, 8(5): 427-431.
[6] Rui Wu , Wen-wen Xiong, Yi-ping Jiang, Guo-xian Li. Changes of eye signs in chronic hepatitis B patients with blood stasis syndrome. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2010, 8(1): 46-48.
[7] Bin Li , Rong Xu, Fu-lun Li, Ke-qin Zhao, Ming Zhang, Zheng-cheng Xu. Study of syndrome differentiation factor of gouty arthritis with blood stasis syndrome based on connection number. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2009, 7(8): 724-727.
[8] Mei Xue , Ke-ji Chen, Hui-jun Yin. Relationship between polymorphism of platelet membrane glycoprotein Ⅲa and coronary heart disease with blood-stasis syndrome in Chinese Han population. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2009, 7(4): 325-329.
[9] Yong-jun Wang, Qi Shi, Jian-chun Jiang, Qin Bian, Qian-qian Liang, Chen-guang Li, Quan Zhou, Xue-jun Cui, Sheng Lu, Chong-jian Zhou. Mechanism of Yiqi Huayu Bushen Recipe in treating cervical syndrome in rats with qi deficiency, blood stasis and kidney deficiency. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2009, 7(1): 53-58.
[10] Dan Zhang, Jing Shu, Yi Wang. Salvia Miltiorrhiza injection relieves peritoneal dialysis solution-induced injuries of peritoneal structure and function in rats. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(5): 517-523.
[11] Wen-yu Xu, Wei Wang, Shu-zhen Guo, Tao Liu, Lei Liu, Yong-xin Yu. Duplication of an animal model of myocardial ischemia with blood stasis syndrome in mini-swines. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(4): 409-413.
[12] Chen Yue, Liang Zhu, Yi-ming Qian. Diagnostic value of assay of brain natriuretic peptide in patients with sepsis of blood-stasis syndrome. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(3): 266-269.
[13] Da-zhuo Shi, Hao Xu, Hui-jun Yin, Jing-chun Zhang, Ke-ji Chen. Combination and transformation of toxin and blood stasis in etiopatho-genesis of thrombotic cerebrocardiovascular diseases. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(11): 1105-1108.
[14] Mei Xue, Ke-Ji Chen, Xiao-juan Ma, Jian-gang Liu, Yue-rong Jiang, Yu Miao, Hui-jun Yin. Effects of Xuefu Zhuyu Oral Liquid on hemorheology in patients with blood-stasis syndrome due to coronary disease and their relationship with human platelet antigen-3 polymorphism. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(11): 1129-1135.
[15] Yong-jun Wang, Qi Shi, Jian-chun Jiang, Qian-qian Liang, Qin Bian, Chen-guang Li, Quan Zhou, Xue-jun Cui, Min Huang, Qing-gao Liu, Sheng Lu, Chong-jian Zhou. Establishment of a rat model of cervical syndrome with qi deficiency, blood stasis and kidney deficiency. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(11): 1152-1158.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
[1] Yi-ting He, Qing-lin Zha, Jian-ping Yu, Yong Tan, Cheng Lu, Ai-ping Lv. Principal factor analysis of symptoms of rheumatoid arthritis and their correlations with efficacy of traditional Chinese medicine and Western medicine. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(1): 32-36
[2] Dong Yang, Yong-ping Du, Qing Shen, Wei Chen, Yan Yu, Guang-lei Chen. Expression of alpha-smooth muscle actin in renal tubulointerstitium in patients with kidney collateral stasis. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(1): 41-44
[3] Xi Lin, Jian-ping Liu. Tai chi for treating rheumatoid arthritis. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(1): 82
[4] Guo-hong Yuan, Xiao-jing Pang, He-chao Ma. Synergic effects of Danggui Buxue Decoction in reducing toxicity of cytoxan in tumor-bearing mice. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(1): 83-88
[5] Ning-qun Wang, Liang-duo Jiang, Zong-xing Li. Research progress in asthma-related quality of life. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2008, 6(1): 93-97
[6] Jing-yuan Mao, Chang-xiao Liu, Heng-he Wang, Guang-li Wei , Zhen-peng Zhang, Jie Xing, Wang Xian liang , Ying-fei Bi . Effects of Shenmai Injection on serum concentration and pharmacokinetics of digoxin in dogs with heart failure. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2010, 8(11): 1070-1074
[7] Liang-ping Hu , Xiao-lei Bao, Xue Guan. Statistical inference and experimental design of univariate qualitative data of single-group design. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2010, 8(11): 1085-1089
[8] Zhi-mei Wang, Bin Zhang. A study on translation of ellipses in Huangdi Neijing from perspective of hermeneutic theory. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2010, 8(11): 1097-1100
[9] Nian-hong Wang , Jun-tao Yan , Wu-quan Sun , Yong-shan Hu , Jun Xia , Li-cheng Wei , Jie Jia , Gui-lin Ouyang , Yong He , Yan-ming Guo , Jie Xu . Effects of early application of Tuina treatment on quadriceps surface myoelectricity in patients after total knee arthroplasty: a randomized controlled trial. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2012, 10(11): 1247-1253
[10] Dong-tao Li, Jian Wang , Hong-yang Jiang , Feng-lei Shi , Fu-yu Li , Ji-hong Liu , Yong-mei Cheng , Nan Yan , Ai-hua Hu, Mei-zeng Zhang , Jie Li, Ling-bo Wei , Rong-qin Jiang. Quantitative evaluation of the degrees of traditional Chinese medicine qualitative syndromes of osteoporosis. Journal of Chinese Integrative Medicine, 2012, 10(11): 1254-1262